Ing. Viliam Baňák

podplukovník v.v.

Kandidát č. 10 do NR SR

za Politické hnutie HLAS ĽUDU č. 21

Prečo kandidujem

Prečo som sa rozhodol ísť do politického súboja za HLAS ĽUDU ?

Dôvody: – Na Slovensku je morálna kríza v spoločnosti, je veľká NESPRAVODLIVOSŤ, ktorú vyvolávajú politici, novinárska obec a oligarchovia !!! V kapitalistickom systéme o nej už hovoril v r. 1932 Tomáš Baťa senior.

R. 1989 Václav Havel s disidentmi po prechode zo socializmu ku kapitalizmu, postupne prešli na vyšší stupeň – neokapitalizmus. Morálna kríza kapitalizmu, so straníckou zastupiteľskou demokraciou, nám znova prináša morálnu krízu zastupiteľských demokratických politických strán. Je našou povinnosťou nájsť riešenia, ako vyjsť z tejto morálnej krízy. Štát a občanov to stojí veľké straty financií.
Rozhodol som sa ísť s novým politickým subjektom – politickým hnutím HLAS ĽUDU, ktoré už značnú čiastku investovalo do projektu ,, HLASOVANIE občanov k návrhom zákonov do NR SR cez Internet“. OBČAN bude môcť za navrhnutý zákon priamo hlasovať internetovou aplikáciou a výsledok hlasovania OBČANMI SR bude záväzný pre poslancov NR SR za PH HLAS ĽUDU:
takto HLAS ĽUDU budeme počuť, prenikne priamo do NR SR, bude ho počuť celé Slovensko, neskôr celá Európa až celý svet. Občania SR budú mať možnosť predkladať poslancom pol. hnutia HLAS ĽUDU internetovou aplikáciou návrhy zákonov, sťažnosti, žiadosti, petície, protesty, štrajky, referendá. Ľudia sa budú priamo vyjadrovať k verejným veciam v protestoch, štrajkoch na námestiach a v organizovaní referend, ktorému znížime kvórum. Cez referendum prejdeme do Novej Občianskej spoločnosti – Priama demokracia (PD).
na Slovensku je veľa NESPRAVODLIVOSTI, ktorú je potrebné jasne pomenovať a prijať opatrenia k jej odstraňovaniu. Nikto nič nerobí s ekonomickou NESLOBODOU jednoduchého občana v SR. Nesúhlasím v 21. st. s vykorisťovaním človeka človekom, vykorisťovaním slovenského národa nadnárodným kapitálom! Stranícke voľby to je len zásterka v pokračovaní krízy spoločnosti, už žiadna strana nevyrieši krízu liberalizmu, kapitalizmu. Je potrebné získať hlasy v politickom súboji PH HĽ, mobilizovať masy pre ZMENU spoločenského systému.
– zadefinujeme víziu, predstavíme Etický kódex – HLAS ĽUDU,
– predstavíme tézy programu HLAS ĽUDU s riešeniami v spolupráci s občanmi, s jasnou VÍZIOU, cieľom PD … ,
máme jasný MIEROVÝ program s návrhom na ODZBROJOVANIE, s vytvorením ,, Jednotných mierových svetových ozbrojených síl s jednotným velením pod občianskou kontrolou“ – pre odvrátenie terorizmu, 3. sv. vojny, so zabezpečením celosvetového mieru a so znižovaním výdajov na zbrojenie !!!
– máme zadefinované riešenie klímy sveta zalesňovaním planéty Zem, ochranu prírodného bohatstva pre život budúcich generácií. Návrhy na riešenie neustále predkladáme orgánom štátu., ktoré však orgány štátu ignorujú,
– máme jasne zadefinované problémy migrácie – kde vzniká, tak aby sa už nemusela riešiť, sme za tradičnú slovanskú RODINU !!!
– máme jasný program pre Rómov, zabezpečenie poľnohospodárskej sebestačnosti, hospodársky rozvoj krajiny, školstvo, zdravotníctvo a iné strategické priority pre štát a verejnú správu – pre ,,Udržateľný rozvoj človeka v SR a na planéte ZEM“, s projektom Prácu pre každého v produktívnom veku. Vieme, že len práca oslobodzuje človeka od NEDOSTATKOV, nie sociálne dávky !
– Sme za zastavenie sankcií voči Ruskej federácii.
– máme jasný program v boji proti korupcii, kriminalite, zneužívania práv verejného činiteľa, program štát a verejná správa, výstavbu Ozbrojených síl SR s bezpečnostnou stratégiou bez nemenovitého NEPRIATEĽA, s tvorbou domobrany podľa zhodnotenia situácie vo vnútri a zvonka štátu, s diskusiou o povinnej vojenskej základnej službe v dobe 6 miesiacou až 1 rok.
Vieme prečo je na Slovensku chudoba a máme riešenia na jej odstránenie bez navyšovania daní pre občanov. Odmenou pre verejného činiteľa – víťaza, je právo  a príležitosť spravodlivo slúžiť druhým. Výsledkom musí byť spokojnosť a šťastie OBČANA, NIE BLAHOBYT, ako hrubé domáce šťastie (HDŠ). Bezpečnosť občanov SR, stabilitu stratégie energetiky, dodávok nerastných surovín vidíme v zastavení sankcií proti Ruskej federácii a jej vyňatie z bezpečnostnej stratégie vlády SR ako potenciálneho NEPRIATEĽA.
Pre spoluprácu Slovenskej republiky so susednými štátmi budeme hľadať riešenia na základe hesla SLOBODA, ROVNOSŤ, BRATSTVO, vrátane krajín EÚ a tretích krajín.
Programové vyhlásenie – HLAS ĽUDU v schéme .

Spracoval Ing. Viliam Baňák, pplk. v.v., ZVOLEN dňa: 3. 1. 2020,
Kandidát č. 10 do NR SR, za Hnutie HLAS ĽUDU č. 21 , www.hlasludu.sk, www.viliambanak.sk

Ženatý, dve deti syn a dcéra.

Životopis

Osobné údaje:

Meno: Viliam
Priezvisko: Baňák
Titul: Ing.
Dátum narodenia: 29.05.1954, Lukovištia, okr. Rimavská Sobota
Národnosť: slovenská
Trvalé bydlisko: Jedľová 863/25, 960 01 ZVOLEN
Stav: ženatý
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Etický kódex – Hlas ľudu, pre udržateľný rozvoj ČLOVEKA.

Rozhovor

Národ pre Národ