Program

1. S regiónom BBSK, byť nápomocný SR dosiahnuť potravinovú bezpečnosť, čo najrýchlejšie sebestačnosť v poľnohospodárskej výrobe, s využitím EÚ fondov pre regionálny rozvoj BBSK, s vytváraním komunitných fariem, so zapájaním Rómskej komunity. Podpora predaja výrobkov z dvora, podpora včelárstva a rybárstvo.

2. Znížiť ťažbu dreva v lesoch – zastaviť nezmyselný vývoz drevnej hmoty do zahraničia, obnova lesného fondu t.j. výsadba stromov a čistenie lesov. Podpora drevárskeho priemyslu, remeselníctva a znovuzavedenie píl.

3. Znížiť ekologickú záťaž najmä v obci Nemecka po environmentálnej záťaže z Petrochema Dubová – likvidácia gudronových jám aj v ostatných oblastiach BBSK. Zamedziť ťažbu zlata, zahraničnými firmami.

4. Riešenie Rómskej otázky aj s pozitívnou diskrimináciou, znížiť počet osôb so sociálnymi dávkami, zabezpečiť pre túto komunitu prácu, spočítať ich, zvýšiť vzdelanosť a oslobodiť túto časť obyvateľov od nedostatkov pre ich slušný život. Priame financovanie z EÚ na VÚC BBSK podnikov na úrovni VÚC a obec cez starostov a primátorov obcí pre pracovné príležitosti v poľnohospodárstve, stavebníctve, lesy, remeslá aj súkromnom sektore.

5. Oprava ciest a mostov II., III. a IV. tr. novými technológiami – epoxidové živice.

6. Podpora a propagácia turizmu ! Dokončenie cyklotrasy Zvolen - B. Bystrica, Vo vládnom programe je budovanie 125 km cyklotrás na Slovensku. Budovať cyklotrasy a ich oprava vo VÚC.

7. Spájanie obcí na dobrovoľnosti, vytvoriť v Južnej časti BBSK vysunuté pracovisko VÚC.

8. Skvalitňovať starostlivosť o seniorov a ich sociálne zariadenia, podporiť rodiny so starostlivosťou o seniorov.

9. Zdokonaliť integrovanú autobusovú a vlakovú prepravu osôb, najmä dochádzajúcich za prácou v BBSK začať zavádzať školské autobusy . Vytvoriť fond na podporu bývania mladých rodín a seniorov ....

10. Efektívne využívanie rozpočtu na rok cca 160 mil. Eur , vytvoriť podmienky so žiadosťou na využívanie Eurofondov nárok vo výške adekvátnej časti zo 160 mil. Eur. – 147mil. Eur. Efektívne rozdeľovanie financií.

11. Skvalitniť starostlivosť o školy a ich zariadenia športoviská, pracoviská pre duálne štúdium, skvalitniť personálny výber na riaditeľov ZDŠ, stredných škôl, zamerať sa na duálne školstvo pre potreby praxe, dielne a školský pozemok. VÚC BBSK je zriaďovateľom 60 škôl. Vytvorenie fondu na podporu kultúry a športu!

12. Zdravotníctvo, väčšinou dnes už je sprivatizované ale čo je povinnosť VÚC kontrola dodržiavania ordinačných hodín všeobecným lekárom, ich schvaľovanie a schvaľovanie niektorých poplatkov.

Dbať na prvý kontakt občana z lekárom, zabezpečiť dôstojnú lekársku dostupnosť, podieľať sa na obsadzovaní ambulancií lekármi na vidieku a mimo centier miest.

13. Po vstupe zahraničných investorov na Slovensku a aj v BBSK štátne alebo súkromné spoločnosti musia byť spoluvlastníkmi nových spoločností, firiem min. z 37 %, tak aby min. 37% zisku tvoreného v SR, BBSK ostávalo u nás doma !!! Zabezpečiť leteckú linku Čína – Sliač, výstavbu LOGISTICKÉHO CENTRA a Hodvábnu cestu, zveľadenie kúpeľov Sliač a Brusno za pomoci investora z Číny k vytvoreniu zahraničného turizmu!

14. Viacej vysvetľovať občanom význam samosprávy na úrovni VÚC a obcí, spolupracovať so súkromným sektorom, ZMOS a Tripartitou. Budem uplatňovať Baťov ekonomický komunitárny MODEL výroby a BEKP.

15. Podiel BBSK na bezpečnosti občanov SR vnútornú a zahraničnú, zásadne som proti nelegálnej imigrácii !!
Mojim cieľom v spolupráci s OZ Pán Občan, postupne hľadať koordinátorov, s ktorými vytvárať Občianske kluby, snemy, komunitné centrá – Pán Občan (OK, OS OKC – PO) s vytvorením CSOS – PO, s podielom na MOCI občana, kontrole a rozhodovaní občana v samospráve a v štáte.

A. Podieľať sa na petícii a výzve za CELOSVETOVÝ MIER a vznik jednotných OS OSN s jednotným velením.
B. Príprava vzniku Novej Občianskej spoločnosti pre každého človeka v BBSK, SR, EÚ na planéte Zem, s udržateľným rozvojom človeka. oz.panobcan.sk
Dňa : 18. 10. 2017 ZVOLEN

Programy jednotlivých starostov a primátorov obcí sú aj mojimi programami, ak sa naplnia bude splnení aj môj cieľ , podporený mojimi návrhmi a víziami.

Vopred Vám všetkým ďakujem, za Vašu podporu svojim hlasom 4.11.2017.

S pozdravom Viliam Baňák

Baťov etický kódex podnikateľa

1. Náš zákazník náš pán.
2. Čokoľvek vyrobíme, musí slúžiť zákazníkovi dobre, bez ohľadu na cenu.
3. Nenaháňajte sa za peniazmi. Kto sa naháňa za peniazmi, ten ich nedobehne nikdy. Slúžte! Keď budete slúžiť podľa svojich najlepších síl, nebudete môcť uniknúť peniazom.
4. Odmenou víťaza je právo a príležitosť slúžiť druhým.
5. Pravý úspech docielime, keď naučíme ľudí riadiť svoju prácu a to bude tým ľahšie, čím väčší prospech z toho budú mať.
6. Ide o to, aby každý spolupracovník vo firme poznal účtovníctvo. Chcem, aby poznal v číslach všetko, čo sa týka jeho práce.
7. Keď sa ocitnete v zlých časoch, génius Vám z nich nepomôže. Vtedy neostáva nič iné, iba konať a pracovať. V konaní a práci je život a len život nám ukáže, ako konať a pracovať múdro.
8. Nebezpečie? Najviac ľudí umiera v posteli, keď sa prestali hýbať. Ak sa zastavíte, ste mŕtvy. A keď sa spomalíte, ste mŕtvy napoly. Svet bol, je a bude nebezpečným vždy. Život je pohyb, nehybnosť je smrť.
9. Neboj sa ničoho, maj odvahu.
10. Zbavme sa svojej malosti a veľkosť nás nájde sama.
11. Chcete byť vodcami práce mnohých spolupracovníkov? Ak chcete s nimi vybudovať firmu, vybudujte najprv seba.
12. Usporiadajte svoju životosprávu tak, aby ste sa stali schopný k veľkým výkonom – duševným i fyzickým.
13. Robme len takú prácu, ktorá slúži ľuďom. Obchod je služba ľuďom. Čím dôkladnejšie pochopí obchodník túto pravdu, tým viac bude schopný rozširovať okruh ľudí, ktorí budú stáť o ob-chodné spojenie.
14. Budovy - to sú hromady tehiel a betónu. Stroje – to je hromada železa a ocele. Život tomu dávajú len ľudia.
15. BUĎ PRIKLADOM !

Rozhovor